ПОГОДЖУЮ                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Начальник відділу освіти                                 Рішенням № 153  18 позачергової сесії

Погребищенської  райдержадміністрації       7 скликання  Спичинецької сільської                           

___________________  2016р.                          ради

                             З.М.Бутенко                           03  жовтня   2016р.

                                                                             Спичинецький сільський   голова        

                                                                                                            О.Д.Ремарчук

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

«Спичинецький дошкільний навчальний заклад загального розвитку «Веселка »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          с.Спичинці

                                                               2016р.

                                                                  -1-

 

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1.1. Комунальний заклад«Спичинецький дошкільний навчальний заклад загального розвитку «Веселка» для дітей із загальним розвитком (далі – дошкільний заклад) створено на підставі рішення № 564  44 сесії 6 скликання Спичинецької сільської ради від 07.08.2013року.

Внесено зміни до Статуту  на підставі  рішення  №153    18 позачергової сесії

7 скликання  Спичинецької сільської ради від 03.10.2016 року.

 

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу:

 22250 Вінницька область

            Погребищенський район

            с. Спичинці

            вул.Центральна буд.10

 

1.3. Засновником дошкільного навчального закладу єСпичинецька сільська рада.

Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

 

1.4. Комунальний заклад «Спичинецький дошкільний навчальний заклад загального розвитку «Веселка»  є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

 

1.5. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. № 305( зі змінами), іншими нормативно-правовими актами, власним Cтатутом.

 

1.6. Головним завданням дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

 

Дошкільний заклад:

- задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;

- забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

 

                                                                 -2-

 

  - створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

                                                              

- формує у дітей гігієнічні навички на основі здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

 

- сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;

 

- здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодіє з сім’єю;

 

- є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;

 

- дотримується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

 

- здійснює інші повноваження відповідно до Статуту дошкільного закладу.

 

1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості; розвиток творчих здібностей; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; надання кваліфікованої допомоги в корекції недоліків розвитку дитини.

 

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах і на підставах передбачених чинним законодавством, Положенням та даним Cтатутом.

 

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України „Про дошкільну освіту”;

 

- забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

 

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

 

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 

 

                                                                   -3-

                                 

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

2.1. Заклад розрахований на __32__місця.

 

2.2. Групи комплектуються за різновіковими ознаками.

 

2.3. У дошкільному закладі функціонуєдвірізновікових  групизагального розвитку.

 

2.4 Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно подати:

 

- заяву від батьків або осіб, що їх замінюють;

 

- копію свідоцтва про народження дитини;

 

- медичну картку з висновками медичної комісії про стан здоров’я дитини, завірену підписом та печаткою завідуючої дитячої поліклініки;

 

- медичну довідку про епідеміологічне оточення;

 

- зішкріб на яйця глистів;

 

2.5. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

 

2.6. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

 

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;

 

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців;

 

 

2.7. Адміністрація дошкільного закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування не менш як за 10 календарних днів.

 

 

 

 

                                                                   -4-

 

3. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

3.1. Дошкільний заклад працює за 5-денним робочим тижнем. Вихідні: субота, неділя, святкові дні.

 

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу:

                                                                      

Початок – 8.00, закінчення – 17.00.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

 4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 01 вересня і закінчується

 31 травня наступного року. З 01 червня до 31 серпня (оздоровчий період)

 у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

 

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.

 

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відділомосвіти Погребищенської райдержадміністрації. План роботи дошкільного закладу на оздоровчий період погоджується з районною санітарно-епідеміологічною службою.

 

4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

 

4.5. Освітній процес у дошкільному закладі здійснюється за програмою «Дитина».

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється згідно з укладеними угодами з організаціями, підприємствами, фізичними особами з дотриманням санітарно-гігієнічних правил і норм.

 

5.2. У дошкільному закладі встановлено 3-разове харчування.

 

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на керівника дошкільного закладу.

 

5.4. Платаза харчування дітей у дошкільномунавчальномузакладівстановлюється рішенням  сесії Спичинецької сільської ради.

 

                                                                -5-

 

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється Погребищенською ЦРЛ.

 

6.2. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є:

 

- діти дошкільного віку;

 

- завідувач;

 

-  вихователі,;

 

- помічники вихователів;

 

-  батьки або особи, які їх замінюють;

 

- фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти

 

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяка, представлення до нагородження грамотами, грошовою винагородою за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків.

 

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, ЗаконамиУкраїни „Про освіту”, „Про дошкільну освіту” та іншими нормативно-правовими актами.

 

Дитина має гарантоване державою право на:

 

- безоплатну дошкільну освіту;

 

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоду її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

 

- безоплатне медичне обслуговування;

                                                                 -6-

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного  насильства, приниження її гідності;

 

- здоровий спосіб життя.

 

 

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

 

- звертатися до відділу освіти Поргебищенської райдержадміністраціїз питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

 

- брати участь в покращенні оснащення педагогічного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу, надаючи благодійну допомогу, допомагати у проведенні ремонту, благоустрою, озеленення;

 

-  захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

 

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей  українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

 

- не порушувати  режиму роботи  дошкільного закладу;

 

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови  для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

 

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку (до 10 числа кожного місяця);

 

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини.

 

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

 

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

                                                             -7-

7.7. Педагогічні працівники мають право:

 

- на вільний вибір педагогічно доцільних програм, форм, методів і засобів роботи з дітьми;

 

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

 

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

 

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

 

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

 

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

 

- об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

 

- на захист професійної честі та власної гідності;

 

- інші права, що не суперечать законодавству України.

 

7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

 

- виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору;

 

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

 

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

 

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

 

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

 

- здійснювати соціально-педагогічний патронат у закріпленому освітньому окрузі;

 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

   

                                                                -8-

7.9. Педагогічних та інших працівників дошкільного закладу призначає на посади та звільняє з посад його завідувач.

 

7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з вимогами законодавства.

 

7.11. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” проходять періодичні безоплатні медичні огляди при Погребищенській ЦРЛ .

 

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

 

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків,або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

8. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється його Засновником та відділом освіти Погребищенської райдержадміністрації.

 

8.2. Керівництво дошкільним закладом здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади відділом освіти Погребищенської райдержадміністрації за погодженням із Засновником згідно чинного законодавства.

 

Керівник дошкільного закладу:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України „Про дошкільну освіту” та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу;

 

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

 

- діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріальної-технічної бази закладу;

                                                     

                                                                      -9-

 

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

 

-  контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

 

- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників та посадові інструкції з БЖД;

 

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

 

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

 

- підтримує ініціативу педагогів щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів, впровадженняновітніх педагогічних технологій;

 

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

 

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

 

8.3. Педагогічні працівники беруть участь у роботі педагогічної ради Спичинецької школи.

 

 

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

 

Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

 

 

 

 

 

 

                                                               -10-

 

 

9. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

9.1. Відповідно до рішення №565 44 сесії 6 скликання від 07.08.2013 року Спичинецької сільської ради дошкільному закладу передано в оперативне правління земельну ділянку, будівлю, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, ігровий майданчик, інші матеріальні цінності.

9.2. Дошкільний заклад знаходиться в типовому приміщенні.

 

 

 

10.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКАДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу провадиться відповідно до законодавства та його Статуту.

 

10.2 Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу провадиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.

 

10.3.Джерелами фінансування дошкільного закладу єкошти:

 

10.3.1. Засновника;                                                        

10.3.2. Відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

10.3.3. Добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством.

 

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із Засновником може:

 

- придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

 

- отримувати допомогу від підприємств, установ або фізичних осіб;

                                               

10.3. Статистична звітність (форма № 85-К) про діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства.

 

10.4. Порядок ведення діловодства  в дошкільному закладі визначається діючим законодавством.

 

 

 

 

 

 

                                                           -11-

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і наукиУкраїни, результати атестації дошкільного навчального закладу оприлюднюються.

 

11.2. Контроль за отриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади, відділом освіти Погребищенської райдержадміністрації, управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації.

 

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється Засновником дошкільного закладу.

 

 

12. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

12.1. Рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію дошкільного закладу приймає Засновник відповідно до чинного законодавства.

 

12.2. Засновник дошкільного закладу не має права безпідставно ліквідувати його, зменшувати в ньому площі території, а також здавати в оренду приміщення (будівлі).

 

12.3. Реорганізація або ліквідація дошкільного закладу допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) селаабо на підставі результатів місцевого референдуму.

 

12.4. У випадку реорганізації права та обов’язки дошкільного закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

 

12.5.Дошкільний навчальний заклад діє відповідно  таким вимогам:

 

- утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

 

- установчі документи неприбуткової організації містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску, членів органів управління та інших  пов’язаних з ними осіб.

 

- У разі ліквідації дошкільного закладу його активи передаються одній або кільком неприбутковим  організаціямабо зараховуються до доходу бюджетув разі припинення юридичної особи.

                                                          -12-

- установчі документи неприбуткової організації передбачають, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

 

12.6. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління дошкільним закладом. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно дошкільного закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               -13-